Mukana rahanpesun torjunnassa

By | 21.10.2020
Rahanpesuriskien jatkuva seuranta ja hallinta kuuluvat taloushallintopalveluiden arkeen.

Taloushallintopalvelun tarjoajana Alekser kuuluu niiden asiantuntijoiden joukkoon, joilla on rahanpesulainsäädännön perusteella ilmoitusvelvollisuus rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen viittaavista toimista. Ilmoitus Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle on tehtävä viipymättä, kun epäilyttävä liiketoimi havaitaan.

Alekserin oman riskiarvion perusteella katsomme, että riski rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen kannalta on toiminnassamme vähäinen. Riskiarviossa olemme suunnitelleet toimintatavat, joilla vähennämme ja hallitsemme rahanpesuriskejä. Tärkeää on tuntea asiakkaamme ja heidän tavanomainen toimintansa, jotta poikkeavatkin toimet voidaan tunnistaa ja ymmärtää. Mikäli palvelujemme hoitamisen yhteydessä tulee vastaan epäselviä taikka epäilyttäviä liiketoimia taikka aineistoja, meillä on niitä koskien selonottovelvollisuus ja pyydämme aina ensiksi lisäselvitystä suoraan asiakkailtamme.

Yleisellä tasolla rahanpesuun ja terrorismin rahoittamiseen viittaaviksi seikoiksi luetaan muun muassa, että varojen alkuperä jää epäselväksi, varojen siirrot ovat äkillisiä tai poikkeuksellisia, asiakkaan tosiasiallisia edunsaajia ei pystytä tunnistamaan, toiminnassa liikkuu huomattavasti käteistä, osoitteet ja yhteystiedot muuttuvat jatkuvasti, asiakkaalla on yhtymäkohtia korkean rahanpesuriskin maihin taikka asiakas ei anna pyydettyjä lisätietoja. Erityisesti kirjanpitopalveluiden näkökulmasta rahanpesun indikaattoreita voivat olla toistuva kirjanpitäjän vaihtaminen, monimutkaiset yritysrakenteet ja lainajärjestelyt, puutteelliset tositteet, maksut ilman tarkempaa kustannusten erittelyä, tekaistut osto- tai myyntisopimukset, epätyypilliset maksuvälineet ja osingonmaksu ilman taloudellista perustetta.

Jos liiketoimi vaikuttaa edelleen epäilyttävältä asiakkaalta saadun lisäselvityksen jälkeen tai mikäli selvitystä ei saada, tulee rahapesuilmoitus tehdä. Ilmoitus ei ole rikosilmoitus eli ilmoitusvelvollisen ei tarvitse arvioida, onko kyse rikoksesta, vaan sen arviointi kuuluu rahanpesun selvittelykeskuksen tehtäviin. Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille, johon epäily kohdistuu. Rahanpesuilmoituksen tekijän turvallisuuden takaamiseksi ilmoituksen tekijän nimi ja henkilöllisyys ovat salassa pidettäviä tietoja.