Vid kontanta betalningar skall ett kvitto erbjudas

Av | 15.4.2014

Näringsidkaren har från början av detta år en lagstadgad plikt att erbjuda kunden ett kvitto om inköpet betalas med kontanter. Med detta sträver man efter att kontanta betalningar inte skulle lämnas utanför bokföringen. Kvittot skall innehålla a) näringsidkarens namn, kontaktuppgifter och FO-nummer, b)datum då kvittot tagits fram, c) kvittots identifikationsnummer eller annan uppgift som identifierar kvittot, d) mängden och arten av varor samt arten av tjänster som sålts, e) beloppet som har betalats av varor eller tjänster samt uppgifter om mervärdeskatt in summan.

Ett kvitto behöver man inte erbjuda vid rörelse och yrkesövning där omsättning för en räkenskapsperiod är under 8500 euro. Inte heller på försäljning från automat, verksamhet som avses i lotterilagstiftningen, marknads- och torghandel utomhus (undantaget detaljförsäljning och servering av alkoholdrycker) eller elektronisk handel, betalning av räkningar och andra betalningssituationer där köparen köper utan att näringsidkaren är närvarande.

Tillsynen över efterlevnaden av lagen hör till Skatteförvaltningen och polisen, dessutom av regionförvaltningsverket på serveringsställen där man serverar alkohol. Om tillsynsmyndigheter märker att man inte erbjuder ett kvitto, kan en försummelseavgift  från minst 300 euro och högst 1000 euro åläggas.  Förfarandets art och huruvida förfarandet har upprepats samt värdet av varan eller tjänsten som det är fråga om tas till hänsyn när försummelseavgiftens storlek avvägs.

Saken regleras med Lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning, 658/2013, som hittas på Finlex-internettjänst dit man kan komma via Aleksers Länkar-sidan.