Uppgifter om förmånstagare behövs

Av | 29.11.2019

För att hindra och avslöja penningtvätt och terrorism behövs det numera uppgifter om förmånstagare i olika sammanslutningar. Som förmånstagare i bolag anses de som äger över 25 % eller har över 25 % rösträtt eller utövar på annan grund ett faktiskt bestämmande inflytande. I föreningar, bostadsaktiebolag och ömsesidigt fastighetsaktiebolag anses styrelsemedlemmar som förmånstagare.

Alekser kan som uppdrag från sina kunder göra en förteckning över de verkliga förmånstagare och göra anmälan om förmånstagare till myndigheternas register vid behov.

Aktiebolag och andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret senast 1.7.2020. Man ska göra anmälan fast man inte skulle ha förmånstagare som penningtvättlagen pratar om eller fast man inte skulle veta vilka de är. Om öppet bolag och kommanditbolag lämnar man in en anmälan endast om förmånstagaren inte är bolagsman.

Det är möjligt att göra den här avgiftsfria anmälan till myndigheterna redan nu i e-tjänsten på ytj.fi. Företaget kan befullmäktiga en anställd i bokföringsbyrån att lämna in handelsregisteranmälningar på företagets vägnar. Bokföringsbyrån tar betalt för arbetet enligt sin prislista.

Olika sammanslutningar har på basis av penningtvättlagen plikten att fortlöpande hålla en förteckning över sina verkliga förmånstagare. Uppgifter som lagen kräver samlas genast efter firman är grundad och uppdateras alltid vid behov. De här uppgifter ges på begäran till de som har enligt penningtvättlagen plikten att göra anmälningar, såsom bokföringsbyråer, när de sköter uppgifter som gäller plikten att känna sina kunder. Det här gäller till exempel öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag, aldelslag, föreningar som finns i föreningsregistret och stiftelser som finns i stiftelseregistret. Bokföringbyrå kan som uppdrag göra förteckningar över de verkliga förmånstagare.

Mera information om ämnet hittas från webbsidor av Regionalförvaltningsverket samt Patent- och registerstyrelsen.